Binnen Afier Accountants + Adviseurs1 (hierna te noemen ‘Afier’) wordt naast bedrijfsgegevens ook veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers van cliënten en eigen medewerkers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij cliënten voor het goed uitvoeren van de diverse opdrachten die Afier in opdracht van haar cliënten uitvoert. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat Afier zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Ook Afier gaat mee met nieuwe technische ontwikkelingen en maakt steeds meer gebruik van innovatieve oplossingen. Een steeds meer digitale wereld stelt andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Afier is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het management speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van privacy. Afier geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Afier. Dit privacybeleid van Afier is in lijn met het algemene beleid van Afier en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Afier is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Europese verordening: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Afier gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Afier houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
Afier zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardige doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
Afier verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Afier streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om opdrachten goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwlijkheid
Afier gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Afier voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld salarisverwerking door PPS), maakt Afier afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Afier controleert deze afspraken jaarlijks.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
Afier honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het management van Afier. Het beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via interne en externe communicatiemiddelen (memo, e-mail, nieuwsbrief, en/of melding op de site afier.com). De meest actuele versie van het beleid is te vinden in het kantoorhandboek.

Aldus vastgesteld door het management van Afier op 23 mei 2018.

 • Afier Accountants B.V., Drs. M.J.C. Oegema RA
 • Afier Auditors B.V., Drs. J.H. Kreuze RE RA
 • Afier Auditors B.V. Drs. P. Klein RA
 • Afier Belastingadviseurs B.V., Mr. A.L. Kool FB
 • Hamelwerth Belastingadviseurs B.V., Mr. A. van Deel

In dit reglement laat Afier Accountants + Adviseurs2 (hierna te noemen ‘Afier’) zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat wettelijk wel en niet verantwoord is.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënt en Afier en staat daarmee hoog op de agenda van het management. Afier heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief is. Afier is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers van cliënten en eigen medewerkers. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van organisaties. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen op het gebied van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vindt Afier het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaat, en de privacy waarborgt.

Wetgeving en definities

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

Betrokkene
De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerker
De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).

Verwerkingsverantwoordelijke
Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking
Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

Reikwijdte

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door alle groepsonderdelen c.q. (ingehuurde) medewerkers van Afier. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen Afier plaatsvinden.

Verantwoordelijke

Het management van Afier is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens Afier worden uitgevoerd.

Verwerkingen (Artikel 4 AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen;
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen;
 • Opvragen, raadplegen en gebruiken;
 • Verstrekken door middel van doorzending;
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen;
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen;
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Uit het bovenstaande blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

Doeleinden (Artikel 5 AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Wwft, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6 AVG)

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:- Om een verplichting na te komen die in de wet staat;

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
 • Voor de goede vervulling van de maatschappelijke taak;
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.
In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden.Afier zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt Afier alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe Afier dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid van Afier en in een eventueel aanvullend beveiligingsplan specifiek opgesteld voor een proces of registratie.

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50 AVG)

Afier geeft alleen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Transparantie en communicatie

Verzoek om informatie
Je kunt een verzoek om informatie indien bij het management van Afier. Bij het verzoek bekijkt Afier altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Informatieplicht (Artikel 13 en 14 AVG)
Afier informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan Afier geeft, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop Afier met persoonsgegevens om zal gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een opdrachtbevestiging gebeuren. De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij/zij al weet dat Afier persoonsgegevens van hem/haar verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Verwijdering

Afier bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar taken c.q. opdrachten. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20 AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie
  Betrokkenen hebben het recht om aan Afier te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht
  Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht
  Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Afier om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet
  Betrokkenen hebben het recht aan Afier te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden
  In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om depersoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar
  Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Afier zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Afier heeft 4 weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen 4 weken zal Afier laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Afier, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Afier aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Geautomatiseerde verwerkingen

Profilering (Artikel 22 AVG)
Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Om profilering wat duidelijker te maken gebruiken we het volgende voorbeeld: Wanneer een bezoeker op de website van Afier naar een bepaalde pagina kijkt, mag Afier geen actie ondernemen om haar diensten aan te bieden. Afier mag wel bekijken hoe vaak een bepaalde pagina bekeken is, maar dus niet specifiek gericht adverteren. Daarnaast geeft de wet aan dat er geen besluit mag worden genomen op basis van profilering.

Volgens de AVG is het niet toegestaan om profilering te gebruiken. In Artikel 22.2 worden de uitzonderingen opgesomd:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Toegestaan door Nederlands/EU recht.
 • Na toestemming van de betrokkene.

Wettelijk is het niet verplicht om aan te geven of Afier gebruik maakt van profilering, maar het geeft daarmee wel meer transparantie richting de cliënt. Een mogelijkheid zou zijn om hier te laten zien of, en waar, Afier gebruik maakt van profilering. Afier maakt geen gebruik van profilering.

Big data en tracking
Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, Afier wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.Wettelijk is het niet verplicht om aan te geven of Afier gebruik maakt van Big data onderzoek en tracking, maar het geeft daarmee wel meer transparantie richting de cliënt. Afier maakt geen gebruik van big data en tracking.

Plichten van Afier

Register van verwerkingen (Artikel 30 AVG)
Afier is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan Afier de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
 • De doelen van de verwerking;
 • Een beschrijving van het persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
 • Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;
 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Gegevensbeschermingseffectboordeling (Artikel 35 AVG)
Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Afier voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking of een grootschalige verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39 AVG)
Afier is vanuit de wetgeving niet verplicht een FG aan te stellen. Voor vragen over privacy of over deze toelichting kunt u contact opnemen met drs. P. Klein RA van Afier via info@afier.com.

Datalekken (Artikel 33 en 34 AVG)
We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt Afier dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Afier dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Afsluiting
Als Afier een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van Afier worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het management van Afier.