30-03-2020

Verduidelijking regeling “tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers”

De regeling voor de vergoeding van de personeelskosten wordt deze week verwacht (NOW). In deze nieuwsbrief behandelen we de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. In een op korte termijn te verschijnen aanvullende nieuwsbrief gaan we in op de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit geldt alleen voor zelfstandigen, onder wie ook de dga, die door de coronacrisis geen of maar heel weinig inkomen hebben.

Levensonderhoud
Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit wil zeggen dat eventueel aanwezig vermogen en/of inkomen van de partner de bijstand niet in de weg staat. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

Voorschot
Gemeenten (aanvraag in woonplaats van ondernemer) gaan vanaf nu van start met de uitvoering van de regeling, hetgeen gebeurt op basis van een voorschot. De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot maximaal € 1.500 netto voor gehuwden en maximaal € 1.050 netto voor alleenstaanden. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt de lagere bijstandsnorm gehanteerd. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar al informatie op staat.

Geen toetsing vooraf
De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. De zelfstandige dient te verklaren dat het inkomen in de komende drie maanden naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Het inkomen wordt dus vooraf niet getoetst.

Vanaf 1 maart
Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.

Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling, dus tot en met 31 mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.

Eisen
Voor het verkrijgen van de tijdelijke bijstand gelden de volgende eisen:

  • u bent een gevestigde zelfstandige, leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, bijvoorbeeld dat u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur;
  • u bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en heeft in 2019 minimaal 1.225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep gewerkt. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • u woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.

Positie DGA en zelfstandigen met personeel
De regeling geldt ook voor zelfstandigen met personeel en in beginsel ook voor dga’s van een bv die aan de voorwaarden voldoen. De dga dient dan aannemelijk te maken dat de bv geen salaris meer kan betalen.

Lening bedrijfskapitaal
Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
Om in aanmerking te komen voor een lening moet een zelfstandig ondernemer verklaren en aannemelijk maken dat hij of zij liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus.

Controle achteraf
Controle op de rechtmatigheid van de bijstand vindt veelal achteraf plaats. In geval van fraude zal de bijstand met boete worden teruggevorderd. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers die een beroep doen op de regeling verplicht zijn uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Denk aan wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige.

Aanmelden nieuwsbrief