13-05-2020

Update financiële/fiscale maatregelen verlenging NOW en coronareserve

Verlenging NOW
De overheid heeft recent aangekondigd dat de NOW-regeling vanaf 1 juni zal worden verlengd. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend, maar het lijkt erop dat de eis dat personeel niet mag worden ontslaan komt te vervallen. Uiteraard volgen wij dit nieuws op de voet.

Mogelijk hebt u gewacht met de aanvraag om beter zicht te krijgen in welke driemaandsperiode uw omzetverlies naar verwachting het grootst zal zijn. Een aanvraag voor de (eerste) NOW-regeling kan nog ingediend worden tot 31 mei 2020.

Om gebruik te maken van de NOW-regeling dient op concernniveau ten minste sprake te zijn van een omzetdaling van 20%. Mocht op concernniveau de omzetdaling minder zijn dan 20%, maar heeft een individuele werkmaatschappij wel een omzetverlies van ten minste 20%? Dan kan onder voorwaarden de individuele werkmaatschappij de NOW-regeling ook aanvragen. Neem voor deze specifieke situatie snel contact met ons op.

Let op!
Indien u gebruik maakt van de NOW-regeling en in januari 2020 is uw loon hoger dan in de periode maart t/m mei, omdat in januari 2020 bijzondere beloningen zijn verloond (denk aan bonussen), dan hebt u op basis van de huidige regelgeving mogelijk toch geen recht op een tegemoetkoming. Diverse instanties hebben dit inmiddels aangekaart bij de overheid en men zegt te werken aan een oplossing voor dit probleem.

Coronareserve
In onze vorige nieuwsitem hebben we aangegeven dat voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen in 2019 de mogelijkheid wordt opgenomen tot het vormen van een zogenaamde “coronareserve”. De exacte voorwaarden voor de vorm van deze fiscale reserve zijn inmiddels bekend:

  • Er is sprake van een verwacht ‘corona gerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020. Hieronder wordt verstaan het over het boekjaar 2020 verwachte verlies in de zin van artikel 20, eerste lid, Wet Vpb 1969, voor zover dat verlies verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zover sprake is van een verlies door omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen.
  • Het verwachte corona gerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over het boekjaar 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten. De belastingplichtige maakt zelf een zo goed mogelijke inschatting van de verwachte omvang van het corona gerelateerde verlies.
  • De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  • De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen. Bij het opnemen van de fiscale coronareserve in de winst dienen dezelfde bepalingen van toepassing te zijn bij het bepalen van de winst als bij de vorming van deze reserve in het daaraan voorafgaande boekjaar.
  • De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Kern van de regeling is dat er in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al rekening gehouden mag worden met een corona-gerelateerd verlies dat in 2020 wordt verwacht. Feitelijk wordt hiermee verliesverrekening van 2020 naar 2019 versneld waardoor er sprake is van een liquiditeitsvoordeel. De reserve mag maximaal de winst van 2019 bedragen.

Een eventuele voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 kan op verzoek worden verlaagd. Als de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al is verzonden dan kan een nieuwe aangifte vennootschapsbelasting 2019 worden ingediend.

Aanmelden nieuwsbrief