21-01-2022

Stand van zaken box 3

Hoge Raad zet streep door forfaitair rendement box 3 voor 2017 en 2018 (en wellicht volgende jaren)

Al jaren wordt er geprocedeerd over de wijze waarop de box 3-heffing wordt berekend. Meermaals werd hierdoor in de rechtbanken al vastgesteld dat het forfaitaire rendement van box 3 niet realistisch is. Tot nu toe werd er echter geen rechtsherstel of compensatie geboden. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad hier verandering in gebracht door, in de nieuwste zaak over box 3, de forfaitaire heffing van box 3 terzijde te schuiven.

De procedure

In de onderliggende procedure is door belanghebbende bezwaar aangetekend tegen de aanslagen inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2017 en 2018. In de opgelegde aanslagen werd volgens de belastingplichtige te veel belasting geheven over het voordeel uit sparen en beleggen. Zo was er in 2017 € 12.705 aan box 3-heffing verschuldigd door de belanghebbende terwijl het daadwerkelijke rendement slechts € 6.612 bedroeg.

De Hoge Raad ziet hierin een rechtstekort en besluit dan ook dat de box 3-heffing in strijd is met het recht op ongestoord bezit van eigendom en het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad gaat hierdoor over tot het corrigeren van het inkomen uit sparen en beleggen op basis van de werkelijk behaalde rendementen van de belastingplichtige.

Werkelijk behaald rendement

In het arrest van de Hoge Raad wordt expliciet benoemd dat de box 3-heffing leidt tot een schending van de voornoemde rechten bij belastingplichtigen waarbij het forfaitaire voordeel uit sparen en beleggen hoger is dan het werkelijk behaalde rendement.

Mochten de bezittingen in box 3 van een belastingplichtige echter voornamelijk bestaan uit goed renderende beleggingen zoals aandelen of onroerende zaken, dan is de kans groot dat het werkelijk behaalde rendement van de beleggingen hoger was dan het voordeel uit sparen en beleggen. Mocht dit het geval zijn dan komt de betreffende belastingplichtige niet in aanmerking voor correctie.

Hoe nu verder? Visie Afier

Momenteel is de Belastingdienst bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van de Hoge Raad uitspraak. Het is nog onbekend hoelang dit gaat duren. Totdat er meer duidelijk wordt, is het helaas nog niet te zeggen wat de praktische gevolgen zullen zijn van de uitspraak.

De Belastingdienst heeft inmiddels wel laten dat zij voorlopig, zoveel mogelijk, zullen stoppen met het opleggen van aanslagen waarin Box 3 inkomen is opgenomen. Hiervoor geldt echter een uitzondering als de verjaringstermijn dreigt te verstrijken of als de burger belang heeft bij de doorgang van het proces. Dit is onder andere het geval bij voorlopige aanslagen, verliesverrekening en middelingsverzoeken. Verder zal de Belastingdienst ook doorgaan met het opleggen van voorlopige aanslagen over 2022 zonder dat er rekening gehouden wordt met de uitspraak.

Indien wij voor u en/of uw partner een aangifte inkomstenbelasting opgesteld hebben voor 2017 of een later jaar, dan gaan wij na of de uitspraak effect kan hebben op uw aangifte. Mocht dit het geval zijn dan kunnen wij (ambtshalve) bezwaar aantekenen tegen de opgelegde aanslagen.

Voor de jaren waarvoor de aangifte al definitief is, en niet eerder bezwaar is gemaakt, is het afwachten of het ambtshalve bezwaar gehonoreerd zal worden. Dit zal mede-afhankelijk zijn van het standpunt van de Belastingdienst (en ook de politiek). Voor de jaren waarvoor de aangifte nog niet definitief is kunnen wij een regulier bezwaar indienen. Voor deze jaren is de kans op teruggave dan ook groter.

Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt dat het uitsluitend zinvol is om (ambtshalve) bezwaar aan te tekenen indien de daadwerkelijk behaalde rendementen lager zijn dan het forfaitaire gehanteerde rendement.

Ons verzoek is dan ook om contact op te nemen met Roy Weiland en Lihne Corba van ons kantoor om uw specifieke situatie door te nemen en aan de hand hiervan eventueel nadere actie te ondernemen.

Contact

Heeft u vragen over het effect van de uitspraak op uw aangiften? Neem dan contact op met Lihne Corba via 0611845651 of l.corba@afier.com of Roy Weiland via 0611937338 of r.weiland@afier.com.

Aanmelden nieuwsbrief