26-02-2015

NOP 2014

Eerst gingen de bestuurders in gesprek met Annette Roeters, inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Onderwijsinspectie. Zij begon bedachtzaam, op haar hoede voor een zaal vol bestuurders, die veelal kritiek hebben op de wijze van toezicht door de inspectie. Mevrouw Roeters gaf aan dat gemeten naar de afname van het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in Noord-Nederland over de periode 2008 – 2014 (van bijna 20% in Friesland naar bijna 3% in Drenthe) er sprake is van een sterke verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zij benadrukte de rol van de besturen en bestuurders, docenten en schoolleiders. Ook ging zij in op de motivatie van de leerling. Deze baart haar zorgen en zij ging in op verbetermogelijkheden. Mevrouw Roeters benadrukte dat scholen geen administraties bij houden of bij zouden moeten houden enkel en alleen voor de inspectie. Bij het stellen van vragen, onder meer over nut en noodzaak van de inspectie (kunnen we de inspectie niet beter opheffen?) ontspon zich een levendige discussie. Tevens werd een vergelijking gemaakt met het onderwijs en het toezicht in Duitsland. De I-G stelde zich duidelijk ontvankelijk op voor goede initiatieven (bijv. een betere aansluiting van het onderwijs bij het bedrijfsleven en de rol van de inspectie daarbij) en sprak met een aantal bestuurders nog lang na.

 

Albert Weishaupt sprak als lector van het lectoraat “Professionele Onderwijsorganisaties” over de centrale rol van de docent. Hij sprak met groot enthousiasme en met veel energie en had weinig moeite om het publiek te boeien en te binden. Hij stak de draak met een uitspraak van minister Bussemaker dat scholen door prestatiebonussen gestimuleerd worden tot het nemen van maatregelen om uitval te voorkomen. In zijn beleving hebben scholen andere motivatoren om te komen tot beter onderwijs. Bijvoorbeeld door het verdergaand professionaliseren van docenten door onder meer het lesgeven te verbeteren (onderzoek doen en gebruik maken van getoetste kennis), werken in teams en participeren in beroepsgroepen. Daarbij ging hij in op het begrip verantwoordelijkheid. We nemen verantwoordelijkheid. Maar is dat wel zo? En voor wat? Conclusie: neem de verantwoording voor uw verantwoordelijkheid! En zorg voor een professionele organisatie, een omgeving van en voor de docent. Hij sloot af met een oproep om balans aan te brengen tussen de belangen van de docent, de organisatie en de politiek (en andere belanghebbenden). Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en een goede balans tussen de drie bepaalt in grote mate het succes van een organisatie.

 

Vervolgens gingen Ans Weterings en Anne Looijenga in op de opbrengsten van het project “VierSlagLeren”, een initiatief van de KPZ en 6 deelnemende PO-besturen. De essentie hiervan is om voor afgestudeerde PABO-studenten banen te creëren en talenten te behouden voor het onderwijs, ook in een krimpende markt. Daarbij worden er koppels gevormd tussen een PABO-student en een ervaren leerkracht, die beiden de masteropleiding “Leren en innoveren” volgen. Daarbij volgen beiden beurtelings de colleges en staan beurtelings voor de klas. Waarbij de PABO-student een baan heeft voor 2 jaar waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot. Een belangrijk onderdeel van het volgen van de master is het doen van onderzoek (onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen). Met name mevrouw Weterings gaf aan dat dit in de praktijk, dus op school, voor de leerlingen maar ook voor het team veel positieve uitwerkingen heeft. Maar ook voor de betreffende leerkracht; het geeft plezier, creëert banen en leerlingen en ouders zien nieuwe gezichten. Een echte win-win situatie!

 

Als klap op de vuurpijl gaf Eric van Oosterhout een humoristische samenvatting van de middag. Hij zette op de voor hem bekende manier alle sprekers en de inhoud van hun betoog in perspectief. Met enkele vragen toetste hij even of de bestuurders wel bij de les waren geweest. Dat bleek gelukkig het geval. Tot slot las hij voor uit eigen werk over beweeglijke, drukke, enthousiaste en aandoenlijke Tim, die een interview mocht houden met de burgemeester, maar die meer aandacht had voor zijn omgeving dan voor zijn belangrijke interview. Laten we jongetjes als Tim koesteren en daar passende zorg voor bieden als professional.

 

Na de bedankjes werd er na afloop nog lang gesproken over de inhoud van het NOP en met elkaar.

NOP EJK

Aanmelden nieuwsbrief