16-02-2017

Afkoop kapitaalverzekeringen per 1 april a.s. eenvoudiger

Uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) zijn vrijgesteld van belasting als tenminste 15 jaar (rendementsvrijstelling € 36.900) of 20jaar (rendementsvrijstelling € 162.500) jaarlijks premie of bedragen worden betaald. Zo niet, dan is het rendement belast in box 1.

In bepaalde situaties zijn die tijdklemmen per 1 januari jl. al vervallen: bij beëindiging van een fiscaal partnerschap, het krijgen van schuldhulpverlening, vervreemding van de eigen woning waarbij direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat en bij ernstige financiële problemen.

Staatssecretaris Wiebes heeft nu een aanvullend wetsvoorstel ingediend welke per 1 april 2017 voorziet in het volledig vervallen van de eisen ten aanzien van de voorwaarde dat 15 of 20 jaar premiebetaling dient plaats te vinden. “Hiermee wordt de consument meer keuzevrijheid geboden en ontstaat een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige praktijk.”

Het vorenstaande betekent dat u na 1 april a.s. op elk willekeurig moment kan overgaan tot afkoop van uw KEW, SEW of BEW en dat u niet meer gebonden bent aan de 15- of 20-jaarstermijn. Wel geldt als voorwaarde dat u de uitkering aanwendt om uw hypotheek eigen woning af te lossen. Indien u dit overweegt, dient u uiteraard na te gaan welke percentage van uw hypothecaire lening boetevrij af te lossen is.

 

Mocht u over een KEW, SEW of BEW beschikken dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw Afier contactpersoon of genoemde wijziging voor u interessant kan zijn.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal…

Lees verder

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen…

Lees verder

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling…

Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per…

Lees verder