Algemeen

Volgens art. 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) / Nadere Voorschriften Accountantskantoren is het verplicht om de klokkenluidersregeling van ons kantoor op de website te plaatsen. Ons kantoor acht het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid in ons kantoor.

Artikel 32 VAO luidt als volgt:

Artikel 32 VAO

De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar
voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van
passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Deze klokkenluidersregeling is van kracht naast:

 • De interne klachtenregeling als vermeld in het personeelshandboek.
 • Verschillen van inzicht binnen (controle)teams. Hiervoor geldt de consultatieprocedure zoals opgenomen in hethandboek Kwaliteitsbeheersing.

Indien sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Afier dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.
Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt. Voor klachten zoals bovengenoemd kunt u ook gebruik maken van de klachtenregeling. Deze staat open voor zowel interne als externe klachten. Ook in onze klachtenregeling kan anoniem melding
gemaakt worden, echter dit is ter beoordeling van de vertrouwenspersoon/compliance-officer drs. G. van Grootheest RA.

Artikel 1: Definities

 • In deze klokkenluidersregeling worden de volgende definities gehanteerd:
 • Afier : Afier Auditors B.V., Afier Accountants B.V., Afier Belastingadviseurs B.V.
 • Melder: Degene die, al dan niet in dienst van Afier, een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
 • Vertrouwenspersoon/CO: De persoon die door het bestuur van Afier is aangesteld in het kader van dezeklokkenluidersregeling.
 • Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Afier en/of haarmedewerkers, in verband met:
  a. een strafbaar feit of handelingen die leiden tot een strafbaar feit;
  b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren;
  d. een (dreigende) schending van binnen Afier geldende (gedrags-)regels;
  e. een (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
  f. alle verdere situaties, die naar mening van de melder, voor melding aan de vertrouwenspersoon/compliance-officer in aanmerking komen.

Artikel 2: Procedure

1. Indien er sprake is van een Vermoeden van een misstand, heeft de Melder de mogelijkheid deze te melden aan de Vertrouwenspersoon.

2. De melding aan de Vertrouwenspersoon vindt uitsluitend plaats via e-mail/brief aan de vertrouwenspersoon/CO. (Afier t.a.v. klachten@Afier.com). Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres. U dient dan expliciet te vermelden dat u een melding wilt verrichten in het kader van deze (klokkenluiders)regeling.

3. De melding bevat ten minste een dagtekening en een duidelijke omschrijving van de misstand. Tevens bevat de melding de naam en het adres van de Melder .

4. De Vertrouwenspersoon bevestigt binnen een week, schriftelijk, aan de Melder dat de melding in goede orde is ontvangen.

5. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.

6. De Vertrouwenspersoon stelt het dagelijks bestuur van de melding op de hoogte. Deze zal een onderzoek (laten) starten en eventueel andere noodzakelijke maatregelen (laten) nemen.

7. De Vertrouwenspersoon informeert de Melder uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de melding over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die genomen zijn. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon/CO de Melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de Melder geïnformeerd wordt over de afhandeling van zijn melding.

Artikel 3: Rechtsbescherming

De vennoten van Afier garanderen dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een Vermoeden van misstand meldt, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.

Artikel 4: Werking en publicatie

1. Deze regeling treedt in werking per 24 mei 2018 (is eerder opgenomen geweest in ‘klachtenregeling’ van Afier)

2. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Afier

Klachten

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Afier dan verwijzen wij naar onze klachtenregeling die ook op deze webpagina is opgenomen.

Derden kunnen klachten die betrekking hebben op de hiervoor genoemde kwesties indienen via het email adres klachten@Afier.com of schriftelijk adresseren aan:

Afier
Vertrouwenspersoon/Compliance Officer
Postbus 67
9480 AB Vries

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk
behandelen.

Tynaarlo, mei 2018